Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công

LỜI NGỎ

"Những đóng góp của Ông/Bà sẽ giúp chúng tôi nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn sự hài lòng của tổ chức, công dân trong tỉnh..."

Ông/Bà vui lòng nhấn vào các mục đánh giá ở trên để góp ý

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

© Sở Nội vụ Đồng Tháp - 2013
© Xây dựng & phát triển: Trung tâm Tin học tỉnh Đồng Tháp

Đăng nhập hệ thống

Hãy dùng tài khoản của bạn để truy cập vào hệ thống